لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
مدیر گروه


نام:  دکتر سعید کریمی

سمت:  مدیرگروه ترویج و اموزش کشاورزی

تحصیلات:  دکترای تخصصی / آموزش و توسعه کارآفرینی

مرتبه علمی:  استادیار

تلفن:  081-34425401

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند